Site Overlay

Actueel / onderwerpen


Hier vind je meer informatie over over actuele onderwerpen in ons dorp.


Ontwikkelingen omtrent motorcrossterrein NC10
24 april 2024

Een afvaardiging van de dorpsraad is aanwezig geweest bij een presentatie over de plannen voor het motorcrossterrein NC10.

Aanleiding:

– Stichting Noord Hollandse Geluid Sporten Phoenix is ontstaan door samenvoeging van de Niedorper Motorclub, Motorcross club Den Helder, en MAC Alkmaar. De stichting biedt 1 aanspreekpunt voor de motorsport richting gemeentes en provincie.

– Doel van de stichting is het realiseren van een permanente crossbaan in Noord-Holland.

– De gekozen locatie wordt het NC10 terrein genoemd en zou aan de kruising van de N242 en de Groetweg moeten worden ontwikkeld.

– De stichting heeft een gewijzigd omgevingsplan uitgewerkt voor de MER en het Geluid. In dit plan hebben zij de in hun ogen relevante inspraakreacties zo goed mogelijk verwerkt.

– Het plan is op 26 maart gepresenteerd aan de gemeenteraad van Hollands-Kroon. Op 24 april volgde de presentatie van de plannen voor de Dorpsraad Aartswoud en de Gemeente Opmeer.

In de presentatie benoemt de stichting de belangrijkste verbeteringen uit het nieuwe plan, o.a.:

– Nieuw ontwerp van grondwallen geeft een beter resultaat op geluidshinder en inpassing in het landschap.

– Verwerken van inspraakreacties in plan;

– Uitvoeren van een nieuw akoestisch onderzoek waarmee de stichting aantoont dat zij aan de eisen uit het raadsbesluit van 2018 inzake het NC10 terrein voldoen.

Vervolgstappen:

 1. Afronden participatie met terugkoppeling aan belanghebbenden
  Voor dit punt zou de stichting graag in samenwerking met de dorpsraad een
  informatieavond organiseren voor de inwoners van Aartswoud.
 2. Afronding MER en overige documenten en aanpassingen Omgevingswet
 3. Definitieve toetsing onderzoeken door Omgevingsdienst
 4. Opstellen vergunning aanvragen
 5. Aanvragen indienen bij omgevingsloket (planning voor zomervakantie 2024)
 6. Advies door commissie MER en overheidsinstellingen
 7. Raadsvergadering – Wensen en bedenken
 8. Ontwerpbesluit college en raad
 9. Zienswijzen
 10. Definitief besluit vergunningsverlening
  Klik hier: Link naar de presentatie

Noordhollands Dagblad, januari 2024

Windmolens Wieringermeer
Bericht van gemeente Hollands Kroon 18-03-2021

Mogelijke oplossing voor rood licht windmolens Windpark Wieringermeer

Het rode licht boven op de windmolens van Windpark Wieringermeer roept weerstand op. ’s Avonds is het nooit meer helemaal donker. En mensen vinden het lelijk. Dit licht, ook wel ‘obstakelverlichting’ genoemd, is verplicht. Het rode licht helpt voor de vliegveiligheid. Op donderdag 25 februari heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. Hierin wordt de regering gevraagd om binnen twee jaar de lichthinder van windmolens weg te nemen. Het college vindt dit een positieve ontwikkeling.

In de toekomst gaat het licht pas aan als er een vliegtuig langskomt.
Bij alle windmolens met een tiphoogte hoger dan 150 meter staat altijd het licht aan. Het is de bedoeling dat het licht straks alleen aan gaat als er een vliegtuig in de buurt komt. Daarvoor krijgen vliegtuigen een transponder. Vaak hebben ze die al. Daarmee stuurt het vliegtuig een signaal uit. Windmolens met een ontvanger zetten daarna automatisch het licht aan.
Dit soort licht is in Duitsland uitgebreid getest. Voor een groot deel is de lichthinder weggenomen. In Duitsland wordt dit systeem daarom ingevoerd. De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd dit systeem binnen twee jaar in Nederland mogelijk te maken. Dit moet juridisch worden vastgelegd. En moet gewijzigd worden in de informatiebladen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is positief over deze ontwikkeling
Deze branchevereniging van de windsector wil zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving. Uiteraard vinden wij dat ook. Hetzelfde geluid horen we van Windpark Wieringermeer. Het windpark ziet goede kansen voor de invoering van dit soort licht en gaat dit verder onderzoeken.

Er is een landelijke werkgroep obstakelverlichting. In dat overleg zitten een aantal provincies, ministeries, de NWEA en de ILT. Daarnaast is er in het Interprovinciaal Overleg (samenwerking tussen provincies) een overleg van projectleiders windenergie. We zijn via de provincie Noord-Holland aangesloten op deze (toekomstige) ontwikkelingen.

Windpark Wieringermeer ligt in de buurt van het laagvlieggebied Wieringermeerpolder.
Het aan en uit gaan van het licht, kan gevolgen hebben voor de helikopters van Vliegkamp De Kooy in Den Helder. Hierover gaan we in gesprek met Vattenfall en ECN Wind Energy Facilities van het Windpark Wieringermeer en de provincie Noord-Holland. Ook gaan we in gesprek met de andere eigenaren van windparken in onze gemeente.

Toekomstscenario’s Opmeer 2030 

Op 28 september is de toekomstvisie van de gemeente Opmeer feestelijk gepresenteerd in de Hooghe Heeren in Hoogwoud. De toekomstvisie is mede tot stand gekomen door participatie van bewoners van de gemeente Opmeer, waaronder de dorpsraden. Hoe willen we dat de gemeente er in 2030 uitziet? Er zijn vijf ambities geformuleerd:

 • Vitale dorpen in een vitale gemeente
  Wij investeren in een groene leefomgeving waar mensen van jong en oud kunnen blijven wonen, actief zijn en zich thuis voelen.
 • Een zorgzame gemeenschap:
  Wij hebben oog voor elkaar en investeren in een goede zorgverlening die dicht bij de mensen staat.
 • Een duurzame toekomst
  We werken samen met de Westfriese regio aan regionale energieopwekking, voor een klimaatbestendige gemeente in 2050.
 • Een aantrekkelijk landschap
  Opmeer koestert haar open landschap, erfgoed en de kenmerkende lintdorpen. Opmeer is en blijft een fijne plek om te wonen.
 • Een bereikbaar bestuur
  het bestuur van Opmeer is bereikbaar en toegankelijk. Bij besluitvorming worden belanghebbenden betrokken.

Iedereen kan bij de gemeente een eigen exemplaar halen. Meer informatie vindt u op: https://www.opmeer.nl/opmeer-gaat-aan-de-slag-met-toekomstvisie-2030

Verkeersveiligheid

Wanneer inwoners hardrijders signaleren in het dorp, kunnen zij het kenteken, lokatie en tijdstip doorgeven aan de wijkagenten: bel 0900 – 8844 of mail wijkagenten-opmeer@politie.nl.

Motorcrossbaan

Voor iedereen die vragen heeft en informatie zoekt over het NC-10 terrein, het beoogde motorcrossterrein, is er nu de website: nc10terrein.nl

Op deze site vind je alle beschikbare informatie om zelf een goed beeld te kunnen vormen over de impact op de omgeving. Je leest hier over de zorgen van verontruste bewoners en welke stappen zij ondernemen.Via deze link kunt u het advies lezen van gemeente Hollands Kroon naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. 

Een welverdiende Pluim

De pluim is een initiatief van de Dorpsraad Aartswoud om bewoners, verenigingen, stichtingen en/of bedrijven in het zonnetje te zetten voor hun bijzonders bijdrage aan het dorp Aartswoud. Tijdens de Algemene Jaarvergadering van de Dorpsraad wordt dan de zogeheten ‘pluim’ uitgereikt, in de vorm van een tegeltje om dit te vereeuwigen. Tal van redenen kunnen aanleiding zijn voor het bedankje. De tegeltjes zijn door Mariska Knijn met de hand geschilderd.

Ontvangers van het unieke tegeltje:

2015: Maatschap van Nieuwenhuyzen/Kieft Koggerandweg Middenmeer
Akkerbouwbedrijf van Johan Nieuwenhuyzen en Ada Kieft welke ook gewassen verbouwd op het oude land rond Aartswoud. Hierdoor moet met groot landbouwverkeer het dorp Aartswoud worden gekruist. Tijdens het transport door het dorp viel het op dat de chauffeurs keurig en veilig reden. Met het in- en uitgaan van basisschool De Dubbele Punt werd er zelfs een andere(veel langere) route gekozen.

2016: Marga Landman, Aartswoud
Marga staat voor iedereen klaar en doet veel vrijwilligerswerk met zeer veel enthousiamse. Een echte kartrekker die overal ja op zegt. Zo is zij jaren actief geweest voor de Kinderkermis, is ze Vice-voorzitter van AGSV, helpt ze mee met de rommelmarkt en regelt de vrijwilligers voor de jaarlijkse Oudejaarsdijkenloop. Ook zorgt zij voor de nodige sponsoren en de verloting.  

2017: Elly Deutekom-Muntjewerff, Aartswoud
Elly heeft zich nadrukkelijk gemanifesteerd in de lokale politiek. Ze is in 1994 voor het eerst als lid van Gemeentebelangen gekozen in de gemeenteraad van Opmeer en heeft vele jaren in de gemeenteraad gezeten voor Gemeentebelangen. Vanaf 2006 heeft ze als wethouder uit Aartswoud haar stem kunnen laten horen binnen het gemeentebestuur. De Dorpsraad Aartswoud vindt dat de inzet van Elly vanuit Aartswoud binnen het gemeentebestuur veel lof verdient.

2018: Ger en Riet Marx, Aartswoud
Ger en Riet hebben een centrale rol in het dorp. Ger en Riet zijn in 1982 vanuit Limburg gekomen om de eigenaren te worden van het dorpscafé De Stompe Toren, tegenover de kerk. Ger is naast caféhouder ook begrafenisondernemer en zit tevens in het bestuur van Stichting Kerk Aartswoud en het bestuur van de Kinderkermis. Riet regelt de gang van zaken in en om het café. De  voornaamste reden dat Ger en Riet een pluim verdienen is dat je altijd bij ze terecht kunt. Ze zorgen voor iedereen; iedereen hoort erbij en is welkom. 

2019: Hans Landman
Hans is zo iemand die altijd en overal is. 30 jaar is hij voorzitter van de kinderkermis, een prestatie op zich. Samen met Ger Marx heeft hij de draaimolen aangekocht voor de kinderkermis en ervoor gezorgd dat deze werd opgeknapt met hulp van vrijwilligers.

Ook kocht hij 25 jaar terug een trein. Hiermee rijdt Hans al jaren in de rondte. Kerstfair, feestjes, trouwerijen, de kinderkermis, de kinderen van school rijden voor het kerstdiner, je kunt het zo gek niet bedenken. 

Hans was/is naast deze inzet ook nog actief als vrijwilliger bij:
De ijsclub –koek en zopie. 
Vrijwilliger bloemencorso waarvan de opbrengst naar AGSV ging. 
De dijkenloop –posten- al 40 jaar. 
De Koningsdag Spelen.

2020: Margriet Brouwer
Margriet heeft de kinderen van de basisschool groene vingers gegeven met verschillende natuurprojecten in en om de school. Ook heeft Margriet zich jarenlang ingezet voor de dorpsraad. Tevens is zij lid van de Ossenworst Genossenschaft en helpt e mee bij de organisatie van evenementen en wandelingen vanuit de kerk van Aartswoud. Koken met dorpsgenoten, sportactiviteiten, de redactie van de Aartswouder; teveel om op te noemen!

2021: Het Kaapvaarders Verbond
Deze drie twintigers hebben in korte tijd naam gemaakt met verschillende verassende culturele activiteiten en evenementen in en over Aartswoud en omgeving. Denk aan bijvoorbeeld het Adriaans Paradijs Festival bij museumboerderij West-Frisia, een lezing in de kerk over de scheepvaartgeschiedenis van Aartswoud, podcasts over Aartswoud en omgeving die te beluisteren zijn op Spotify en een optreden van Gallowstreet.

2022: Kees Nieuweboer
Kees is voorzitter van Stichting behoud Kerk Aartswoud en van de evenementencommissie van de kerk, ook wel bekend als de Ossenworst genossenschaft. In deze hoedanigheid is hij o.a. de kartrekker van de kerkenveiling die eens in de 5 jaar plaatsvindt en de Theater Trap Tour. Kees speelt ook al jaren toneel bij onze toneelvereniging De Hoop. Verder is Kees altijd beschikbaar om te helpen bij het uitzetten van het parcours van de dijkenloop, het ophalen van de spullen voor de rommelmarkt en na afloop het restant naar de vuilstort brengen. Ook is Kees jachtmeester van het gebied Aartswoud.

2023: Joost Patocka en Francies van Tuinen
Joost, jazzdrummer, en Francien, jazz-zangeres, hebben door het opzetten van stichting Jazzkerk Aartswoud vele beroemdheden naar ons dorp gehaald. Rita Reijs, Jules Deelder, Nico Dijkshoorn en vele andere artiesten hebben opgetreden in onze kerk. Naast de organisatie van deze fantastische concerten organiseren zij het Trommel en Voois festival. Joost is ook actief als voetbaltrainer bij de jeugd van AGSV, en Francien zorgt ervoor dat alle kinderen prachtig kunnen zingen in de musical op kerstavond.

 Burger AED-hulpverlening

Sinds 28 april 2010 is in Aartswoud de burger AED-hulpverlening operationeel.AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat wordt gebruikt voor reanimatie bij mensen met een hartstilstand.

In Aartswoud zijn twee apparaten geïnstalleerd: één apparaat hangt aan de voorkant van de schuur van de familie Bossen, Schoolstraat 37 (tegenover de voetbalvelden) en het andere apparaat hangt links bij de garage van Fa. v.d. Bel, Zuiderzeestraat 16.

Hoe werkt de burger AED-hulpverlening?
Per apparaat wordt een groep van 10 getrainde vrijwilligers gevormd.

Als iemand getuige is van een persoon met een hartstilstand, dan wordt 112 gebeld. De meldkamer verstuurt een SMS-bericht aan de geregistreerde vrijwilligers. De ene helft van de groep burgerhulpverleners krijgt een SMS-bericht ‘ga naar het slachtoffer en start de reanimatie’. De andere helft krijgt een SMS-bericht ‘haal het dichtstbijzijnde AED-apparaat op’.

Mensen met een hartstilstand hebben de beste overlevingskans als zij binnen 6 minuten kunnen worden gereanimeerd. Met behulp van de vrijwilligers kan snel eerste hulp geboden worden, waarna het ambulancepersoneel de geboden hulp over kan nemen. Uit recente studies blijkt dat overlevingskansen stijgen van 16 -25% naar 50-70%.Conclusie: snelle reanimatie en defibrillatie redt levens!

Aartswoud zoekt nog vrijwilligers voor de AED-hulpverlening. Mocht u interesse hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de Dorpsraad van Aartswoud.