Site Overlay

Werkwijze

De dorpsraad in Aartswoud is in 1966 opgericht, met als doelstelling de belangen van alle dorpsgenoten zo goed mogelijk te behartigen. Daartoe werden leden van de dorpsraad gezocht afkomstig uit allerlei maatschappelijke geledingen, zoals jongeren, ondernemers, ouderen, verenigingen, nieuwe inwoners. De leden moesten in het dorp wonen.

Er werd, naast de informele 2-maandelijkse vergaderingen, een maal per jaar openbaar vergaderd, waarbij de inspanningen van de dorpsraad op allerlei gebied werd bediscussieerd en nieuwe initiatieven werden besproken.

Deze werkwijze is tot op heden ongewijzigd, zij het dat er nu twee maal per jaar een algemene openbare bijeenkomst is.

Verder is het ook mogelijk de andere vergaderingen uit de jaarplanning bij te wonen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dit van te voren aan te geven, in verband met de beschikbare ruimte.

Omdat de overheid zich steeds meer terugtrekt op haar kerntaken wordt het voor gemeenten steeds belangrijker ook de stem van hun inwoners te horen. Dit is geformaliseerd door in dorpen en wijken te streven naar de oprichting van dorps- en wijkraden. Om met de gemeente convenanten te kunnen afsluiten, waarin wordt geregeld dat de raden regelmatig overleg met het bevoegd gezag (B&W) hebben, op de hoogte gehouden worden van initiatieven van gemeentezijde, die het werkgebied van de raad aangaan en de raden eigen initiatieven kunnen ontplooien (gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven) was het noodzakelijk de dorpsraad een rechtsvorm te geven. Daartoe is de Stichting Dorpsraad Aartswoud opgericht.

In het kader van voorgaande vindt er een aantal maal per jaar een overleg met het bevoegd gezag van de gemeente (B&W) plaats. Klik hier voor het convenant tussen de dorpsraden en de gemeente Opmeer.