Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Dorpsraad Aartswoud wil haar inwoners informeren over de keuze die zij kunnen maken. Daarom onderstaande informatie van de politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Van belang zijn hierbij vooral de lokale onderwerpen die de inwoners van Aartswoud bezighouden.

DSV: Door Samenwerking Vooruit
DSV is een jonge, enthousiaste partij. Wij kijken fris tegen zaken aan en werken niet vanuit gevestigde belangen die al lang in de politiek bestaan. Wij zijn er voor u en niet voor onszelf. We hebben hart voor Opmeer! Onze ogen en oren zitten in alle kernen van de gemeente. DSV is een fel tegenstander van de aanleg van een motorcrossbaan op 1,5 km van Aartswoud. Wij zijn ook de enige partij die zich hier sterk voor maakt. Geen van de andere partijen heeft dit in zijn programma opgenomen. Het bevreemdt DSV dat op deze website de andere partijen opeens melden dat zij tegen de motorcrossbaan zijn. Waar waren zij op 22 februari bij de gemeenteraad van Hollands Kroon? DSV heeft geprobeerd deze partijen te mobiliseren bij onze actie. Er werd geen thuis gegeven. Wij hebben gevraagd aan CDA, PvdA en VVD om hun partijgenoten in Hollands Kroon te overtuigen van dit slechte voorstel. Nu zij weten dat Aartswoud voor 89% tegen dit voorstel zijn, praten zij hierover op deze website. Een beetje slap. Dit hadden zij moeten doen voor 22 februari toen de gemeenteraad van Hollands Kroon positief besloot op het voorstel. Dan hadden wij een vuist kunnen maken. Stem op een Aartswouds raadslid dat zich met hand en tand en emotie tegen dit voorstel verzet. Een raadslid dat het college kan aansporen actie te ondernemen en die als eerste op de hoogte is van de ontwikkelingen omtrent de crossbaan en die goede contacten onderhoudt met raadsleden uit Hollands Kroon die hier ook tegen zijn.

Andere speerpunten van ons beleid zijn: wij zijn niet overtuigd van de locatie van het nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum in Opmeer/Spaanbroek. Verder gaan wij voor goede dienstverlening van de gemeente, de grijze afvalbak vaker legen. Wij willen dat de Weijver weer losloopgebied voor honden wordt, wij zijn voor afschaffen van de hondenbelasting, wij streven naar een sociaal woningbeleid en wanneer er bij de gemeente geld over is, dient het geld terug te gaan naar de betaler!

Wij maken ons sterk voor inspraak van inwoners op besluitvorming van de gemeenteraad. DSV staat voor goede ouderenzorg. Wij hebben daarom tegen de, door Gemeentebelangen, VVD en PvdA voorgestelde, bezuinigingen van de Lindehof gestemd. Een gemeente moet als goed huisvader zorgen voor de ouderen in Opmeer en DSV ziet dit als prioriteit.
Ons team heeft energie, enthousiasme en kwaliteit. Wij kunnen zaken verbeteren, vernieuwen en veranderen. 

Gemeentebelangen
Kernpunten programma Gemeentebelangen voor Aartswoud
Gemeentebelangen heeft twee belangrijke uitgangspunten: behoud van voorzieningen en een gezond financieel beleid. Daar zullen we alle ontwikkelingen aan toetsen. Wij denken dat voor Aartswoud vooral het behoud van de school en de bereikbaarheid (buurtbus, scholierenbus, marktbus) van groot belang zijn. Wij  zullen ons daar dan ook graag voor (blijven) inspannen. Een woonbestemming op de recreatiewoningen ligt lastig bij de provincie, maar als de eigenaren zich verenigen willen we hen steunen bij een ontwikkeling in die richting.

Gemeentebelangen gunt iedereen ruimte en vrijheid voor zijn sport of hobby. Maar Nederland is een vrij dichtbebouwd land en motorcross kan (veel) overlast veroorzaken, zeker in combinatie met andere geluidssporten. We zien rust en ruimte als een natuurlijke voorziening in onze gemeente - daar zijn we zuinig op. De keuze voor een locatie zo dicht bij je buren is niet goed te begrijpen. Wij denken dat overlast onvermijdelijk is en zijn dus tegen deze ontwikkeling. Gelukkig zijn ons college en uw dorpsraad daar zeer alert op. We vragen ook van het nieuwe college hier bovenop te blijven zitten en zullen uw dorpsraad waar nodig ondersteunen.

CDA-Opmeer
Meer oog voor de leefbaarheid en levendigheid van de kleine kernen
“Meer oog voor de leefbaarheid en levendigheid van de kleine kernen”, zo luidt één van onze speerpunten van ons verkiezingsprogramma “Oog voor traditie, vizier op innovatie”.

De leefbaarheid in een kleine kern als Aartswoud hangt nauw samen met de beschikbaarheid van woningen en voorzieningen voor elke leeftijdsgroep. Maatwerk moet geleverd kunnen worden om in de specifieke woningbehoefte te kunnen voorzien.  Steun moet er zijn voor woningconcepten zoals kangoeroewoningen (gekoppelde woningen voor zorgbehoevenden en hun mantelzorgers).
Ook vinden we het belangrijk dat kinderen thuis en op school goed voorbereid worden op hun rol en plek in de samenleving. Hoewel de invloed van een gemeente op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er in de gemeente Opmeer aandacht zijn voor goed onderwijs. Ten behoeve van de leefbaarheid van een kleine kern als Aartswoud vinden we het belangrijk dat de basisschool zolang dat mogelijk is blijft bestaan. Basisschool De Dubbele Punt zien we dan ook als een belangrijke voorziening voor Aartswoud, zowel voor de scholing en vorming van onze kinderen, maar ook een centrale plek waar mensen elkaar ontmoeten.
Verenigingen zorgen ook voor leefbaarheid en levendigheid in de kleine kernen. De slagkracht van een vereniging als AGSV moet worden vergroot. Dit kan door het opleggen van minder beperkende regels bij het organiseren van evenementen en minder bemoeienis vanuit de gemeente.

Daarnaast zien wij dat voor veel verenigingen de lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost is. Wij streven ernaar om die kosten waar het kan naar beneden te brengen. Bij vernieuwing of verandering van accommodaties mag van de gemeente worden verwacht dat actief wordt meegedacht over hoogwaardige duurzame oplossingen.
Als CDA Opmeer zijn we van mening dat een motorcross ongetwijfeld hoorbaar geluid gaat geven voor de inwoners van Aartswoud, ook al worden geluid beperkende maatregelen getroffen en wordt er voldaan aan de wettelijke geluidsnormen. Negatieve gevolgen voor de natuur en de recreatieve waarden zijn ook niet uit te sluiten.

CDA Opmeer staat dan ook erg kritisch tegenover de komst van een motorcrossterrein “in de achtertuin van Aartswoud”. Levendigheid en leefbaarheid staan daar mogelijk op gespannen voet. Wij zijn om deze reden in gesprek met onze collega’s van CDA Hollands Kroon. Niet alleen om onze zorgen kenbaar te maken (hiervan waren ze al op de hoogte), maar om hen ook de besluiten te laten nemen waarin ook het belang van u, als inwoners van Aartswoud, centraal staat.

Wij hebben hierover duidelijke afspraken gemaakt met de CDA-fractie van Hollands Kroon. Ze zullen ons tijdig  betrekken als er nieuwe besluiten komen ten aanzien van het motorcrossterrein. Als CDA Opmeer maken we deel uit van een landelijke partij. We zijn in alle bestuurlijke geledingen vertegenwoordigd, zodat we door samenwerking op lokaal niveau het verschil kunnen maken.

Hierin schuilt ook de kracht van onze partij ten opzichte van die van lokale partijen. Wij zijn niet afhankelijk van een inspraakreactie bij een raadsvergadering, wij schuiven simpelweg aan bij de partijen die de beslissingen nemen. Wat betreft het motorcrossterrein staan wij voor maximale invloed op de besluitvorming in Hollands Kroon, in het belang van eenieder die Aartswoud een warm hart toe draagt.

PvdA Opmeer
Zorg dat Aartswoud een vitale dorpskern blijft
Aartswoud is en blijft een mooi dorp. De sociale cohesie binnen Aartswoud, de drempel om hulp bij de buren te vragen is er nog sterk.  Dat moeten we blijven koesteren door:

Vitale verbinding: Belangrijke verbindingen voor Aartswoud zijn AGSV, café De Stompe Toren en basisschool De Dubbele Punt. Wij zullen er als PvdA  alles er aan doen  - wat in onze mogelijkheden ligt - om deze te behouden. Een belangrijk speerpunt.

Geluidsoverlast: De gemeente Opmeer moet – liefst samen met de dorpsraad – krachtig handelen om de dreigende geluidsoverlast bij  komst van motorcrossbaan en de aanvliegroute Lelystad  Airport te voorkomen.

Buurtbus: Wij willen behoud van de buurtbus naar Opmeer op dinsdag om te zorgen dat  oudere bewoners en bewoners met een beperking er even uit kunnen voor de wekelijkse boodschappen en bibliotheek.

Verkeersveiligheid: De kruising met de Westfriesedijk wordt in 2019 verbeterd, Verder moeten we optreden tegen  hardrijdende verkeer in Aartswoud: bewust wording en regelmatig bekeuren via de mobiele snelheidsbord  en controles van politie is nodig.

Woningbouw: En tenslotte de wens voor (kleinschalige) huur of koopwoningen. We weten dat dit een moeilijk punt is. Door provinciale regelgeving is er weinig mogelijk. Daarom moeten we creatief zijn. We willen als PvdA samen met de dorpsraad actief zoeken naar mogelijkheden. Mogelijke  opties: Het starten van een CPO-jongerenproject zoals in De Weere; kijken naar splitsing van grote huizen of boerderijen, etc.

Samen met en voor de burger: PvdA kiest voor vier vitale kernen in Opmeer, waaronder Aartswoud. Samen met de inwoners. Samen met de dorpsraad: Groen, sociaal en met elkaar.